Genel

İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem

İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem

İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem Başlıyor. İkinci El Motorlu Taşıt İlanlarında Zorunluluk Geldi. İkinci El Motorlu Taşıtlarda artık ilan sahibinin kendisine ait aracı satmış olduğunu doğrulaması zorunlu olmuştur. Aynı zamanda şayet kendi adına aracı satmıyorsa bile ilana çıkartılan aracın birinci veya ikinci derece akrabasının aracı olduğu ilan sahibi tarafından ispat edilmesi zorunlu hale geldi.

İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem İspat Dönemi

İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem İspat Dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31/08/2023 tarihinde yayınlandı ve yeni dönem resmen başlıyor.

İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem Ne Zaman Başlıyor

İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem yani İkinci El Motorlu Taşıtlarda artık ilan sahibinin kendisine ait aracı satmış olduğunu doğrulaması veya birinci veya ikinci derece akrabasının aracı olduğu ilan sahibi tarafından ispat edilmesinin zorunlu hale geldiği İkinci El Motorlu Taşıtlarda Yeni Dönem Yönetmeliğin 4/a maddesi uyarınca 2 ay sonra başlıyor.

İşte Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

“c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

“ç) İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

“f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, diğer hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.”

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu