Bazı Bid’atler

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
Vazgeç

Edilen duâlardan istenilen faydaların tam olması için Ehl-i sünnet itikadında olmak ve bid’atlerden uzak durmak lazım geldiğini bildirmiştik. Bunun için bazı meşhur bidatleri bildirmekte fayda var.

Dinde yapılan her değişiklik ve reform bid’attır. Bid’at, sonradan yapılan şey demektir. Peygamber efendimizin ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, onlardan sonra, dinde meydana çıkarılan, ibâdet olarak yapılmağa başlanan şeylerdir. Meselâ müezzinin sadece kâmet getirmesi gerekirken bunun dışında üç ihlâs okuması, tesbih çektirmesi bid’attir.

Bid’atlerden bazıları şunlardır:

1. Dinin küfür alâmeti dediği şeyleri zarûret olmadan kullanmak, en kötü bid’attır. Îmânın gitmesine sebep olur.

2. Eshâb-ı kirâmı kötüleyen, bid’at sâhibi olur. Ebû Bekir ile Ömer’in hilâfete hakları yok idi demek küfürdür. Mezhepsizlik, mezheblere inanmamak, dört mezhebten birinde olmamak bid’attır. Bu, aynı zamanda Ehli sünnet itikatında olmanın şartıdır.

3. Cenâze olduğunu bildirmek için, minârelerde salât okunması mu’teber kitaplarda yazılı değildir, bid’attır

4.. Namazlardan sonra hemen âyet-el-kürsî okumak lâzım iken, önce Salâten tüncînâyı ve başka duâ okumak bid’attır. Namazdan sonra secde edip de kalkmak bid’attır.

5. Namazda selâmdan sonra, üç kerre söylenen (Estagfirullah)ı müezzinin yüksek sesle söylemesi bid’at olur.

6. Eli göğse koyarak, selâmlaşmak bid’attir.

7. İbâdetleri, hoparlörle yapmak (Ezan okumak, namaz kıldırmak…) bid’attır. Televizyondaki, radyodaki imâma uymak câiz olmadığı gibi, bu seslerle ibâdet yapmak da sahîh olmaz. Bid’at ve büyük günâh olur.

8. Sakalın sünnete uygun ya’nî, çenedeki ile birlikte bir tutam uzunlukta olmaması, kısa olması bid’attır.

9. (Zekeriyyâ sofrası) denilen adak bid’attır. Yahûdî âdetidir.

10. Câmide her namazdan sonra birbiri ile müsâfeha etmek bid’attır. (Bayram günleri, câmilerde müsâfeha ederek bayramlaşmak ve namazlardan sonra, âdet etmeden, ara sıra müsâfeha etmek câizdir.

11. Kur’ân-ı kerîmi şarkı söyler gibi okumak bid’attır. Elhân ile, ya’nî mûsikîye uyarak tecvîdi bozmak bid’at ve dinlemesi de büyük günâhtır. Kur’ân-ı kerîmi, tekbîrleri ve ilâhîleri çalgı ile, ney çalarak okumak, bunun için tehlikeli bid’attır. Kur’ân-ı kerîmi güzel ses ile, tecvîd ile okumalıdır. Tegannî ile, kelimeleri değiştirip nağmeye uydurarak okumak harâmdır.( Itrî efendi, İslâm tekbîrini, segâh makâmında bestelemekle, islâmiyete bir hizmet yapmamış, dîne bir bid’at karıştırmıştır.)

12. Kur’ân-ı kerîmi ücret ile okumak, bâtıl ve bid’attır.

13. Dîni türk mûsikîsi, tasavvuf müziği diye bid’atler uyduruldu. Bunların bid’at olduğu, Kâdî-zâdenin (Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhinde uzun yazılıdır.

14. Kefenin üçten fazla parça olması bid’at olur. Meselâ kefene sarık ilâve etmek bid’at olur.

15. Cenâzede yüksek sesle tekbîr, tehlîl, ilâhîler okumak bid’attır.

16. Mezâr taşı üzerine âyet-i kerîme, mubârek isimler, şiir, Fâtiha kelimesini yazmak, câiz değildir. Asırlardan beri yazılıyor ise de, kötü bir bid’attır.

17. Ölü evinden yemek, helva dağıtılması bid’attır. Birinci, üçüncü, yedinci, kırkıncı, elliikinci ve elliüçüncü gibi günlerde helva, çörek gibi şeyler yapmak ve kabir başında yemek dağıtmak ve hâfızları, hocaları, mevlidcileri toplayıp, okutup yemek vermek mekrûhtur.

18. Evliyânın kabirlerinde kandil, mum yakmak bid’attır.

0
AlBayrak 2023-03-15T19:28:00+00:00 0 Cevap 0 Görüntüleme Acemi 0